ARYA KANYA GURUKUL, MOR MAJRA, KARNAL

Sr.Sec.School/Sanskrit Mahavidyalaya, Mahavidyalaya
and College of Education

Arya Kanya Mahavidyalaya Gurukul
Mor Majra Karnal

akmmgknl@gmail.com

8222000902, 8222000827

Arya Kanya Gurukul College of Education
Mor Majra Karnal

akgurukul@yahoo.in

8222000938, 8222000650

Arya Kanya Gurukul Sr.Sec.School/Sanskrit Mahavidyalaya
Mor Majra Karnal

gurukul.majra@gmail.com

8222000546, 8222000670, 9992630351